POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISÓW BEBIO SP. Z O. O.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych
Administrator Twoich danych osobowych:

 1. BEBIO Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (02-677), przy ul. Cybernetyki 13 lok. 19, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000424933, posiadająca NIP: 5252533572, REGON: 146181882 i kapitał zakładowy w wysokości 20.000,00 zł („BEBIO Sp. z o.o.”)
 2. Zaufani partnerzy:
  • Google Ireland Limited (Gordon House Barrow St Dublin 4, Irlandia)
  • Google, LLC (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA)
  • Facebook Ireland (Hanover Reach 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Irlandia)
  • Facebook, Inc.(1601 Willow Road Menlo Park, CA 94025, USA)
  • Active Campaign, LLC ( 1 North Dearborn St 5th Floor, Chicago, IL 60602, USA)
  • Klaviyo LLC, 225 Franklin St., Boston, Massachusetts 02110
  • Spotify AB (Regeringsgatan 19, 111 53 Stockholm Sweden)
  • Apple Inc. (One Apple Park Way, Cupertino, California, USA, 95014)
  • Zendesk Inc. (989 Market St., San Francisko CA 94103)

Inspektor ochrony danych BEBIO Sp. z o. o. oraz jego dane kontaktowe

BEBIO Sp. z o. o. wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Jeżeli chcesz skontaktować się z Inspektorem ochrony danych BEBIO Sp. z o. o. skorzystaj proszę z następujących danych kontaktowych:

Adres: Inspektor Ochrony Danych Osobowych

BEBIO Sp. z o. o., ul. Cybernetyki 13 lok. 19, 02-677 Warszawa

Adres e-mail: iodo@bebio.pl

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych i w jakich celach są przetwarzane Twoje dane osobowe?

BEBIO Sp. z o.o. przetwarza i przechowuje dane Twoje dane osobowe w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

W odniesieniu do świadczenia usług przez BEBIO Sp. z o. o. Twoje dane będą przetwarzane w celu:

Jaki zakres i przez jaki okres będą przechowywane Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe przechowywane będą przez czas niezbędny do realizacji każdego z wymienionych powyżej celów.

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Twojej zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, ale nie będzie miało to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Możemy przetwarzać następujący zakres Twoich danych osobowych: imię, nazwisko, adres e-mail, jako dane niezbędne do założenia konta w naszych serwisach internetowych. Dodatkowo możemy przetwarzać m.in. historię złożonych zamówień, ewentualnych reklamacji, adres, numer telefonu, jak również dodatkowe dane, które mogą zostać przez Ciebie dobrowolnie podane (np. data urodzenia).

Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji powyższych celów jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne. W razie niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostawianych przeze Ciebie w ramach korzystania ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w tym celu.

Wyrażenie zgody na podejmowanie w stosunku do Ciebie zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym decyzji opartych o profilowanie, jest dobrowolne.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści witryn internetowych BEBIO Sp. z o. o. do Twoich zainteresowań, wykrywania botów i nadużyć w usługach BEBIO Sp. z o. o., pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług BEBIO Sp. z o. o. jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług BEBIO Sp. z o. o.. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

Do jakich odbiorców przekazywane będą Twoje dane osobowe?

Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

Twoje dane mogą być również przygotowane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego).

Przekazywane danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

W związku z wykorzystywaniem przez nas w działalności marketingowej narzędzi: Active Campaign, Klaviyo oraz narzędzi Google, LLC oraz Facebook, Inc., Twoje dane osobowe mogą być udostępniane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), w tym szczególności do Stanów Zjednoczonych. Zgodne z przepisami ochrony danych, zabezpieczenia, które zagwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych przy przetwarzaniu danych poza EOG gwarantuje stosowanie zewnętrznych umów dotyczących przetwarzania danych w oparciu o standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez UE. W przypadku pytań dotyczących przekazywania danych poza Europejski Obszar Gospodarczy należy się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych.

Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

Przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych:

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.

Postanowienia końcowe

Niniejsza Polityka Prywatności jest na bieżąco weryfikowana oraz akutalizowana. Wszelkie zmiany niniejszej Polityki Prywatności spowodowane zmianami przepisów prawa lub związane ze zmianami oferty usług dostępnych w serwisach BEBIO Sp. z o.o. bądź rozwojem funkcjonalności serwisów BEBIO Sp. z o.o. będą niezwłocznie komunikowane Tobie poprzez ogłoszenie na stronie serwisów BEBIO Sp. z o.o. lub w wiadomości e-mail Tobie przesłanej jeśli posiadasz konto w serwisach BEBIO Sp. z o.o.

Na stronie internetowej BEBIO Sp. z o.o. znajdują się linki lub inne odnośniki prowadzące do zewnętrznych stron internetowych lub serwisów społecznościowych (np. Youtube, Facebook, Instagram) i profili BEBIO Sp. z o.o. na takich portalach, nienależących do BEBIO Sp. z o.o. BEBIO Sp. z o.o. nie ma wpływu i nie odpowiada za sposób przetwarzania danych osobowych przez podmioty będące właścicielami tych portali, natomiast w odniesieniu do profili BEBIO Sp. z o.o. w ramach takich serwisów Politykę Prywatności stosuje się odpowiednio. Osobę, która skorzysta z przekierowania obowiązywać będą również polityki prywatności i cookies opublikowane przez administratorów zewnętrznych stron internetowych. Prosimy o zapoznanie się z tymi politykami.

BEBIO Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za polityki w zakresie przetwarzania danych osobowych innych podmiotów i organizacji, dostawców serwisów społecznościowych (np. Youtube, Facebook, Instagram), systemów operacyjnych, portali, usług, w tym danych, które za pośrednictwem tych serwisów społecznościowych ujawniane są innym podmiotom. BEBIO Sp. z o.o. będzie mieć dostęp do niektórych danych użytkowników ww. portali takich jak wiek, płeć, lokalizacja, aktywność na zewnętrznych stronach www w ramach profilu BEBIO Sp. z o.o., które nie będą umożliwiały identyfikacji użytkowników. Dane te będą mogły być wykorzystywane w celu kierowania reklamy co jest prawnie uzasadnionym celem BEBIO Sp. z o.o..

Akceptacji lub braku akceptacji na wykorzystywanie powyższych danych w ramach ww. portali można dokonać w ustawieniach konta w serwisach społecznościowych, po zalogowaniu się na konto w danym serwisie – w zakładce dotyczącej prywatności oraz ustawieniach dotyczących wyświetlanych reklam.